NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 
Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.
 
PORADNIK NA TEMAT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zeszyt nr 1 [DO POBRANIA]
 
Kto udziela porad?
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).
 
Dla kogo?
 
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają niżej wymienione osoby po przedłożeniu stosownych dokumentów:
 • młodzież do 26. roku życia (po przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),

 • osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),

 • kombatanci (po przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),

 • weterani (po przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa),

 • osoby, które znalazły się  w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności)

 • kobiety w ciąży, po okazaniu dokumentu potwierdzającego ciążę.
 
Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załącznikach na dole strony!
 
Co obejmuje?
 
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy;

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 • prawa cywilnego;

 • spraw karnych;

 • spraw administracyjnych;

 • ubezpieczenia społecznego;

 • spraw rodzinnych;

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
Na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:
 • Punkt Nr 1 w m. Bychawa – punkty mobilne w miejscowościach Krzczonów, Zakrzew, Wysokie;
 • Punkt Nr 2 w m. Jastków – punkt mobilny w miejscowości Garbów;
 • Punkt Nr 3 w m. Konopnica – punkt mobilny w miejscowości Wojciechów;
 • Punkt Nr 4 w m. Głusk – punkty mobilne w miejscowościach Jabłonna, Strzyżewice;
 • Punkt Nr 5 w m. Niemce – punkt mobilny w miejscowości Wólka;
 • Punkt Nr 6 w m. Bełżyce – punkty mobilne w miejscowościach Niedrzwica Duża, Borzechów.
Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacji pozarządowej, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.
 
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
 
Natomiast informacje na temat organizacji pozarządowej prowadzącej w 2018 roku trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego można znaleźć pod linkiem: http://pomocprawna.oic.lublin.pl/
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim w 2018 r.
 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018 rok

Załaczniki:  

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 r. [pdf, 72 kb]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. [pdf, 22  kb]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. [pdf, 19 kb]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. [pdf, 42 kb]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. [pdf, 41 kb]