Zawiadomienia o sesji Drukuj Zapisz

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 24 listopada 2022 r. (godz. 13: 00)

Rada
17
listopada
2022

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 24 listopada 2022 r. (godz. 13:00)

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.

5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego w roku szkolnym 2021/2022.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości o pow. 30 m2 położonej w Bychawie gm. Bychawa, stanowiącej działkę nr 680/17 będącej własnością Powiatu Lubelskiego,  z przeznaczeniem na garaż blaszany niezwiązany trwale z gruntem.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres trzech lat pomieszczenia o powierzchni 15,92 m2, znajdującego się  na parterze w budynku  Szpitala Powiatowego w Bychawie, usytuowanym  na nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej  w Bychawie gm. Bychawa, stanowiącej działkę nr 1109/1 o pow. 0.4396 ha.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na wydzierżawienie na czas nieokreślony części nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Gałęzowska gm. Bychawa, stanowiącej działki nr 385/1 i nr 539/3.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 409/2 o pow. 0,0224 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym: 0008  Jakubowice Konińskie  jednostka ewidencyjna: Niemce.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych
na te zadania.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu w Lublinie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi zgodnie z właściwością.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lublinie.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.

20.  Interpelacje i zapytania radnych.

21.  Wnioski i oświadczenia radnych.

22.  Sprawy bieżące.

23.  Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa