AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Osoby na wykładzie
22
lipca
2022

Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2118), 

Zarząd Powiatu w Lublinie

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 1. nazwa i adres,
 2. dane rejestrowe,
 3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
 4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

 1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.portka@powiat.lublin.pl,
 2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie:
  • osobiście w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych,
   Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin,
   II piętro pok. 221.

 

Uwagi i opinie można zgłaszać do dnia 28 lipca 2022 r.  

 
 
 
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa