Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne

Zdjęcie Artykułu

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej to instytucja oświatowa, w skład której wchodzą 4 placówki samorządu powiatu lubelskiego:

 1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
  tel. 81 532 50 57
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
  tel. 81 532 80 78
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach ul. Fabryczna 2b 24-200 Bełżyce
  tel. 81 517 27 78
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie ul. Gen. Andersa 2 23-100 Bychawa
  tel. 81 566 02 32

Wymienione placówki zachowują odrębność instytucjonalną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu lubelskiego, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Współczesny model pomocy psychologiczno- pedagogicznej zmierza w kierunku stymulująco -ochraniającym i wspomagającym rozwój dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, do czego dążą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Lublinie.

Misją Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie jest wspieranie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zgodnie z ich indywidualnie zdiagnozowanymi potrzebami. Pomoc szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym w realizacji wymagań stawianych przez Państwo tak aby mogły one jak najpełniej przygotować uczniów do stojących przed nimi wyzwań. Wzmocnienie pozycji Centrum w lokalnym systemie pomocy zarówno dziecku jak i jego rodzinie. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz kadry kierowniczej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych bezpośrednio przy warsztacie pracy w macierzystych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Ścisła współpraca z samorządami w tworzeniu fundamentów nowej spójnej lokalnej strategii oświatowej.

Kierunki działań wynikające z zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:

 • Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Kierunki działań wynikające z zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli :

 • Doradztwo metodyczne dla nauczycieli w zakresie organizowania procesu nauczania.
 • Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w formie warsztatów, wykładów, szkoleń, seminariów, rad pedagogicznych, konferencji, konsultacji na miarę potrzeb konkretnej placówki.
 • Organizowanie wymiany doświadczeń w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli oraz placówek oświatowych.
Powrót