Struktura Organizacyjna

Starostwo Powiatowe
  WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
  WYDZIAŁ EDUKACJI, OCHRONY ZDROWIA I KULTURY
  WYDZIAŁ FINANSOWY
  WYDZIAŁ GEODEZJI

 •   Filia w Bełżycach
 •   Filia w Bychawie
 •   Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 •   Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

  WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH

 •   Referat ds. Zamówień Publicznych

  WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA

 •   Filia w Bełżycach
 •   Filia w Bychawie
 •   Filia w Niedrzwicy Dużej

  WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI i JAKOŚCI 
  WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
  WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 •   Biuro Rady i Zarządu Powiatu
 •   Referat ds. Administracyjno-Gospodarczych
 •   Referat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obsługi Klienta
 •   Referat ds. Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OCHRONY LUDNOŚCI i SPRAW OBRONNYCH
  ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
  PION OCHRONY
  POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
  SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
  BIURO PROJEKTU "KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE LUBELSKIM"

 

Więcej informacji na: www.splublin.bip.lubelskie.pl