PP-P BychawaPORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

w Bychawie


Strona główna
Aktualności
Historia
Kadra
Działalność statutowa
Oferta poradni
Porady
Materiały
Ważne dokumenty
Galeria zdjęć
Procedury
Druki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

Rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie obejmuje sześć gmin Powiatu Lubelskiego, to jest: miasto i gmina Bychawa oraz gminy - Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Strzyżewice i Zakrzew.

Pod opieką Poradni w tym rejonie działania pozostają przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne, jak: Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej, dwie klasy życia w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach. Opieką psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną objęte są też dzieci w wieku od 0 do 5 lat z wymienionego rejonu. Ogólna liczba dzieci pozostająca pod opieką Poradni oscyluje w granicach od 8 do 10 tysięcy.

Zasadniczym celem działania poradni psychologiczno-pedagogicznych jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych. Poradnia z założenia jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Z usług poradni najczęściej korzystają:

 • dzieci, które mają trudności w nauce,

 • dzieci sprawiające trudności wychowawcze,

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna,

 • dzieci zdolne,

 • dzieci wychowujące się w trudnych warunkach rodzinnych,

 • uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu,

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, które bez orzeczeń kwalifikacyjnych poradni nie mogą przyjąć dzieci,

 • szkoły, które bez opinii poradni nie mogą odroczyć nauki, przyspieszyć obowiązku szkolnego czy indywidualizować wymagań edukacyjnych i zasad oceniania,

 • rady pedagogiczne, które proszą o zorganizowanie na terenie szkół zajęć profilaktycznych dla rodziców, uczniów i nauczycieli,

 • rodzice i nauczyciele, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej,

 • rodzice i nauczyciele, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze.

Pomoc udzielana dzieciom, młodzieży i ich rodzicom obejmuje:

 • programy działań z zakresu profilaktyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym,

 • interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrywanie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno-kompensacyjnych,

 • bezpośrednią pracę z dzieckiem, stymulującą rozwój osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem samopoznania, wiedzy o świecie, systemie wartości oraz ich urzeczywistnianiu,

 • pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości,

 • specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne np. terapia logopedyczna, socjoterapia zaburzeń emocjonalnych, więzi interpersonalnej itp.,

 • diagnozowanie i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, stymulacja rozwoju zdolności i talentów.

W indywidualnych i zbiorowych formach prowadzone jest przez Poradnię doradztwo dla uczniów i rodziców w zakresie:

 • rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży,

 • dojrzałości szkolnej,

 • problemów dojrzewania,

 • rozwiązywania problemów wychowawczych,

 • zapobiegania niepowodzeniom szkolnym

 • wyboru kierunku kształcenia zawodowego,

 • organizacji czasu wolnego,

 • rozwijania zdolności i zainteresowań,

 • zapobiegania uzależnieniom i innym patologiom.

Doradztwo i profilaktyka dla młodzieży, rodziców i nauczycieli prowadzone są metodami aktywizującymi w formie treningów umiejętności lub warsztatów oraz formami tradycyjnymi, takimi jak: konsultacje, prelekcje, pogadanki, wykłady czy spotkania klasowe.

Poradnia współpracuje najczęściej z instytucjami resortu zdrowia, pomocy społecznej, sprawiedliwości oraz różnymi organizacjami pozarządowymi, tworząc w naturalny sposób sieć współpracy profilaktyczno-wychowawczej.

Oprócz wspierania rodziny i szkoły w ich zadaniach wychowawczych i upowszechniania wiedzy i kultury pedagogicznej pracownicy Poradni mogą wspierać radnych samorządów lokalnych w kreowaniu polityki oświatowej. Przykład gminy Bychawa jest wyjątkowo trafny w tym względzie, bowiem współpraca Poradni z samorządem lokalnym (przede wszystkim w Bychawie, ale nie tylko) ma już wieloletnią tradycję i jest nadal aktywna, szczególnie w podejmowaniu zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz masowych przedsięwzięć profilaktyczno-społecznych na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej. Przykład gminy Bychawa, aczkolwiek nie odosobniony w tym względzie, to jednak dość wyjątkowy, a wynika to z samej lokalizacji siedziby Poradni w mieście Bychawa, jak również po części z faktu pełnienia przez Dyrektora Poradni funkcji Radnego Rady Miejskiej w Bychawie, który jednocześnie jest członkiem Komisji Oświaty oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Strona główna Aktualności Historia Kadra Działalność statutowa Oferta poradni Porady Materiały Ważne dokumenty Galeria zdjęć Procedury Druki


ul. gen. Wł. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel./fax.: 0-81 56 60 232
  
ppp.bychawa@powiat.lublin.pl