Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011- 2015.
Podczas sesji, która odbyła się 28 czerwca 2011 r., Radni Powiatu w Lublinie zatwierdzili Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.        
  
W zespole opracowującym w/w program udział wzięli: Jerzy Babkiewicz – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, lekarz medycyny ogólnej – Przewodniczący,  Aneta Łońska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie – Wiceprzewodnicząca, Dariusz Gajo – Członek Zarządu Powiatu w Lublinie, Elżbieta Kozik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury w Starostwie Powiatowym w Lublinie, Magdalena Toporowska-Lebiocka – Inspektor w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury w Starostwie Powiatowym w Lublinie, Danuta Adamek – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, Urszula Zielińska – Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie, Anna Dudek – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Piotr Wojtaś – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, Seweryn Gąbka – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie, Marzena Bochenek – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej, Dariusz Kamiński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, Janina Kozicka - Klocek – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Lublinie, Maria Winiarska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach.
 
Jednym z najważniejszych zadań niniejszego Programu będzie promocja  zdrowia psychicznego, która pozwoli przełamać wciąż istniejące bariery społeczne  i wprowadzić w życie hasła integracji społecznej osób chorych psychicznie, a także pokonać barierę izolacji  i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Realizacja zadań w zakresie:
 
 - promowanie zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym odbywać się będzie poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylu życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia, specjalistyczne formy edukacyjne dla nauczycieli mające na celu rozpoznawanie pierwszych symptomów zaburzeń psychicznych dzieci, psychoedukacja dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (promocja zdrowego stylu życia), tematyczne formy warsztatowe dla młodzieży (m.in. treningi radzenia sobie ze stresem), realizacja autorskich programów psychoprofilaktycznych (m.in. „Wśród ludzi”, „Lubię siebie, przyjaźnię się z innymi”);
 
 -  zapobieganie zaburzeniom psychicznym wdrażane będzie poprzez:  stosowanie  różnych formy pomocy psychologicznej pośredniej i bezpośredniej, np.: konsultacje, wsparcie psychologiczne na rzecz zapobiegania zaburzeniom psychicznym, praca z zespołem klasowym na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji dzieci z problemami psychicznymi;
 
- zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi odbywać się będzie poprzez: organizowanie lokalnych akcji promujących zdrowie psychiczne (tolerancja, akceptacja osób z chorobą psychiczną w środowisku lokalnym), akcji promujących zdrowie psychiczne uzgodnione z instytucjami, z którymi poradnie współpracują w tym zakresie, współpraca
z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, współpraca ze Środowiskowymi Domami Samopomocy oraz z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, współpraca ze służbą zdrowia w szczególności z Poradniami Zdrowia Psychicznego.
 
Zapewnienie mieszkańcom naszego powiatu z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i  dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i  pomocy niezbędnych do życia   w środowisku rodzinnym i społecznym odbywać się będzie za pomocą  działań informacyjnych  dla  kadry jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a także poprzez: wspieranie samopomocowych inicjatyw mieszkańców, ich rodzin i organizacji pozarządowych służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stworzenie warunków dla zwiększenia dostępności różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji zawodowej, organizacji poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie w środowisku osób  z zaburzeniami psychicznymi kampanii ograniczającej tendencje do bierności, izolacji, wykluczenia i zależności instytucjonalnej, w tym rozwoju form zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób z problemami psychicznymi, zwiększenie udziału środków przeznaczonych na integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, nawiązanie współpracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, opracowanie oraz realizacja Programu Aktywności Lokalnej z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, przygotowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej  i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Program powstał dzięki osobom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym, które biorą udział w kształtowaniu systemu zdrowia psychicznego w powiecie lubelskim.
 
Funkcję koordynującą programu przypisano Zespołowi Koordynującemu powołanemu uchwałą Zarządu Powiatu w Lublinie z dniu 10 czerwca  2011 r.
 
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidziany do realizacji do 2015 roku stanowi próbę wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zdrowotnym mieszkańców naszego powiatu  w obszarze zdrowia psychicznego.