Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Składy Komisji Rady Powiatu w Lublinie V kadencji ustalone

10-12-2014

W dniu 5 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Powiatu w Lublinie, na której powołana została Komisja Rewizyjna oraz stałe Komisje Rady Powiatu w Lublinie tj. Komisja: Budżetowa, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Edukacji i Kultury, Organizacyjno-Prawna, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Następnie w dniach 9 i 10 grudnia w siedzibie Starostwa miało miejsce pierwsze posiedzenie Komisji, podczas których m.in. wybrano ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.

KOMISJE RADY POWIATU V KADENCJI:

KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący: Rynkowska Anna, Wiceprzewodniczący: Antoń Zdzisław, Sekretarz: Zdun Urszula, pozostali członkowie: Golec Ryszard, Krajewski Henryk, Król Jan, Markowski Artur

KOMISJA BUDŻETOWA: Przewodniczący: Krajewski Henryk, Wiceprzewodniczący: Zdun Urszula, Członkowie: Antoń Zdzisław, Golec Ryszard, Król Jan, Markowski Artur, Rynkowska Anna

KOMISJA INFRASTRUKTURY: Przewodniczący: Pietraś Marian, Wiceprzewodniczący: Golianek Marian, pozostali członkowie: Banach Konrad, Gęba Piotr, Grzywaczewska Anna, Kozioł Grzegorz, Salasa Henryk

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA: Przewodniczący: Czubak Jan, Wiceprzewodniczący: Salasa Henryk, pozostali członkowie: Gęba Piotr, Górecki Krzysztof, Jarzynka Edward, Kotowski Jerzy, Pietraś Marian

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY: Przewodniczący: Peciak Marek, Wiceprzewodniczący: Paździor Urszula, pozostali członkowie: Banach Konrad, Bernat Zdzisław, Chmielik Krzysztof, Golec Ryszard, Grzywaczewska Anna, Markowski Artur, Woźniak-Urban Agnieszka

KOMISJA ORGANIZACYJNO-PRAWNA: Przewodniczący: Pisarek-Piotrowska Sylwia, Wiceprzewodniczący: Kotowski Jerzy, pozostali członkowie: Antoń Zdzisław, Jarzynka Edward, Król Jan

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ: Przewodniczący: Markowski Artur, Wiceprzewodniczący: Woźniak-Urban Agnieszka, pozostali członkowie: Bernat Zbigniew, Chmielik Krzysztof, Czubak Jan, Krajewski Henryk, Paździor Urszula

W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych, którzy są członkami zarządu oraz pełnią funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady. Zgodnie ze statutem rada wybiera przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków komisji w liczbie 6 osób. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi.
Rada powiatu może powoływać również ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach.W skład każdej komisji wchodzi nie więcej niż 7 członków.

 

 

 

Powrót