Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Lublinie

22-08-2013

w dniu 29 sierpnia 2013 r. (godz. 13:00 )

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na rok szkolny 2013/2014.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oraz części budynku o pow. 170,7 m2 posadowionego na w/w nieruchomości, będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzczonów Folwark jednostka ewidencyjna Krzczonów, oznaczonej jako działka nr 2/26 o pow. 0,4078 ha na rzecz Pani Wioletty Rak w celu utworzenia placówki oświatowej – niepublicznego przedszkola na okres 5 lat.
  8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu Powiatu Lubelskiego do projektu „Podaruj dzieciom lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  12. Wnioski i oświadczenia radnych.
  13. Sprawy bieżące.
  14. Zamknięcie sesji.   
Powrót